Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym Danych Osobowych, oraz ochrony prywatności Użytkowników i Użytkowników Serwisu.

  1. Definicje Dane Osobowe (Dane) – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Danymi Osobowymi przetwarzanymi w ramach działania Serwisu są dane, o których mowa w pkt. II. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki informacyjne, tworzone przez przeglądarkę internetową przy wejściu na każdą stronę internetową, zapisywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu lub Użytkownika Serwisu, z których Użytkownik Serwisu lub Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Przy kolejnej wizycie z tego samego Urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy odpowiedni Plik Cookie jest zapisany na Urządzeniu i przesłać dane w nim zawarte do strony, która zapisała plik Cookie. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie, czy Użytkownik Serwisu lub Użytkownik danego Urządzenia odwiedził już wcześniej określoną stronę internetową i w jaki sposób z niej korzystał.

Reklamodawca – podmiot zainteresowany prezentowaniem Użytkownikom reklam swoich produktów lub usług.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis znajdujący się pod adresem: www.pragmaticad.com

Usługa – usługa świadczona przez Właściciela Serwisu polegająca na prezentowaniu Użytkownikom na żądanie Reklamodawców treści reklamowych w serwisach Partnerów Medialnych.

Urządzenie – urządzenie końcowe, z którego Użytkownik Serwisu lub Użytkownik łączy się z Serwisem lub serwisami Partnerów Medialnych, takie jak m.in. telefon, tablet, komputer.

Użytkownik – osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z serwisów internetowych, którego dane, w tym Dane Osobowe, zapisywane są w plikach Cookies umieszczanych na stronach Partnerów Medialnych przez samych Partnerów Medialnych lub przez Właściciela Serwisu.

Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności Reklamodawca lub Partner Medialny.

Właściciel Serwisu – PRAGMATICAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

Partner Medialny – osoba fizyczna nie będąca konsumentem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana umieszczaniem reklam na zasobach własnych lub osób trzecich. Partnerem Medialnym może być w szczególności: a) właściciel lub osoba zarządzająca aplikacją mobilną, b) influencer, czyli osoba posiadająca kanał lub profil w mediach społecznościowych, c) właściciel lub osoba zarządzająca bazą mailingową; Partner Medialny może umieszczać własne Cookies na stronie internetowej lub zezwalać Właścicielowi Serwisu na umieszczanie Cookies Właściciela Serwisu na tej stronie.

Kim jesteśmy i co robimy

PRAGMATIC SP. Z O. O. jest podmiotem z branży technologicznej, którego przedmiotem jest dostarczanie narzędzi cyfrowych umożliwiających prezentację treści reklamowych Użytkownikom na żądanie Reklamodawców na stronach Partnerów Medialnych. W ramach Usługi udostępniamy Reklamodawcom narzędzia udostępniające powierzchnię reklamową w serwisach Partnerów Medialnych. Nasz Serwis udostępnia również narzędzia do prezentowania określonych treści reklamowych tylko tym Użytkownikom, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani produktem lub usługą prezentowaną w przekazie reklamowym.

Nasze dane kontaktowe

PRAGMATICAD SP. Z O. O. ul. Puławska 145, 02-715 Warsaw, KRS 0000694503, NIP 5272820694, REGON 368298879

Kontakt

Traditional mail: PRAGMATICAD SP. Z O. O. ul. Puławska 145, 02-715 Warsaw. E-mail: kontakt@pragmaticad.com Data Protection Officer: iod@pragmaticad.com

Dane osobiste

  1. Jakie dane Użytkowników Serwisu zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo będziemy je przechowywać.

W związku z korzystaniem z Serwisu możemy wykorzystywać Dane Osobowe (w szczególności w przypadku Użytkowników Serwisu zalogowanych w Serwisie), a także inne dane, które mogą, ale nie zawsze, umożliwić identyfikację konkretnego Użytkownika Serwisu , zawierał np w plikach cookie. Jeżeli w związku z korzystaniem z naszego Serwisu przez Użytkowników Serwisu wejdziemy w posiadanie ich Danych Osobowych, jesteśmy administratorem tych Danych. W momencie łączenia się z naszym Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach, w tym adres IP lub numer MSISDN, typ Urządzenia oraz rodzaj oprogramowania na Urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie z Serwisem. W przypadku chęci skorzystania z naszej Usługi prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym niezbędne jest podanie innych danych niezbędnych do rejestracji i założenia konta w Serwisie. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie stanowi obowiązku ustawowego, ale ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i założenie konta w Serwisie. Dane, o których mowa powyżej przetwarzamy w celu:

umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności rejestracji i założenia konta w Serwisie, a także logowania i obsługi konta w Serwisie – przez czas korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu (podstawa prawna przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 b) RODO, zwany w skrócie „Wykonaniem umowy”); wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – przez czas wykonywania tych obowiązków (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1c RODO, w skrócie określany jako „obowiązek prawny”) lub przez okres, w którym przepisy żądania przechowywania Danych (podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny) lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. otrzymać karę pieniężną (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zwany w skrócie „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi (np. Reklamodawcy, Partnerzy Medialni) – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia (podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes); wykrywania i zwalczania nadużyć podczas korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z takiego korzystania, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadomienia właściwym organom – przez czas trwania postępowania w sprawie (podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes); usprawnienia działania Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu (podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes); tworzenia zestawień i analiz statystycznych na nasze wewnętrzne potrzeby – przez okres, w którym przechowujemy Dane w innych wskazanych powyżej celach (podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes); marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (tj. zautomatyzowanej analizy danych i opracowania przewidywań dotyczących preferencji lub przyszłych zachowań Użytkowników Serwisu) – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w tym celu (podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes).

  1. Komu udostępnimy Dane Użytkowników Serwisu

Dane mogą być przekazywane: Podmioty przetwarzające je w naszym imieniu, w tym:

pośrednicy w sprzedaży naszych Usług, operatorzy naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne, świadczący nam usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, księgowe, b.innym administratorom danych, przetwarzający je we własnym imieniu, w tym: kancelarie prawne. Nie przewidujemy przekazywania Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Jakie prawa przysługują Użytkownikom Serwisu?

Użytkownik Serwisu może złożyć wniosek (dotyczący Danych Osobowych) o:

dostępu do przetwarzanych przez nas swoich Danych Osobowych, tj. do otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas Danych Osobowych lub otrzymania kopii Danych, sprostowanie (poprawienie) Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia Danych Osobowych do innego administratora danych lub do Użytkownika Serwisu. Realizacja tych praw przez nas uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby składającej wniosek, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę upoważnioną. Zakres każdego z ww. uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Uprawnienia, z których może skorzystać Użytkownik Serwisu będą zależeć m.in. od podstawy prawnej i celu przetwarzania Danych Osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych

Niezależnie od uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu żądania w tej sprawie jesteśmy zobowiązani zaprzestać przetwarzania Danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach Użytkownik Serwisu może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych (w tym profilowania), jeżeli podstawą wykorzystania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać Danych Osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które zgodnie z prawem uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika Serwisu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest udzielona zgoda, zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wniosek o skorzystanie z praw wskazanych w pkt. II. 3-5 można przesłać na nasz adres wskazany powyżej w „Kontakt”.

Prawo do złożenia reklamacji

Użytkownik Serwisu, który uzna, że ​​jego Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

W ramach Serwisu wykorzystujemy również pliki Cookies, które mogą, ale nie muszą być powiązane z Danymi Osobowymi Użytkowników Serwisu. Pliki cookies mogą zawierać informacje o tym, z jakich części Serwisu lub innych stron internetowych korzystali w przeszłości Użytkownicy Serwisu.

  1. W jakim celu i na jakiej podstawie używamy Cookies

Używamy plików cookie w następujących celach:

tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu oraz poszczególnych podstron Serwisu, dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników Serwisu i potencjalnych Użytkowników Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa sesji, utrzymanie ciągłości sesji, zapamiętania ustawień w Serwisie, marketingowych, zarówno w celu prezentacji dopasowanych reklam lub treści w Serwisie, jak i na stronach internetowych Partnerów Medialnych. Podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji zawartych w plikach Cookies jest zgoda Użytkownika Serwisu.

  1. Jak możesz wycofać swoją zgodę na pliki cookie?

Użytkownik Serwisu może samodzielnie iw każdym czasie, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej na Urządzeniu, wycofać zgodę na przechowywanie i dostęp do plików Cookies na tym Urządzeniu, blokując tym samym przyjmowanie nowych plików Cookies. Większość przeglądarek internetowych oferuje opcję:

akceptowanie i odrzucanie wszystkich plików Cookies, akceptowanie tylko niektórych plików Cookies i odrzucanie innych, wysyłania powiadomień o każdorazowym zamieszczeniu Pliku Cookies na Urządzeniu. Korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik Serwisu na Urządzeniu możliwe jest również usunięcie plików Cookies wcześniej umieszczonych na Urządzeniu. Sposób zarządzania plikami Cookies może się różnić w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że zablokowanie lub ograniczenie obsługi plików Cookies, a także usunięcie wcześniej zapisanych plików Cookies z Urządzenia może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

  1. Pozyskiwanie i używanie plików cookie

W związku ze świadczeniem Usługi na rzecz Reklamodawców i Partnerów Medialnych możemy wykorzystywać informacje zapisane w plikach Cookies umieszczanych na Urządzeniach Użytkowników. Uzyskujemy te informacje:

w wyniku umieszczenia na stronie Partnera Medialnego własnych plików Cookies, w wyniku umieszczenia na stronie Reklamodawcy własnych plików Cookies, od partnerów zewnętrznych dostarczających takie dane, Informacje te nie identyfikują konkretnego Użytkownika. Używamy ich do: realizacji kampanii marketingowych dla Reklamodawców skierowanych do Użytkowników, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani danym produktem lub usługą oferowaną przez Reklamodawcę, tworzenie profili marketingowych w celu dostosowania reklam wyświetlanych w serwisach Partnerów Medialnych do zainteresowań i oczekiwań Użytkowników odwiedzających te serwisy. Podstawą prawną korzystania z informacji zawartych w plikach Cookies jest zgoda Użytkownika, wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Zgoda na pliki Cookies może zostać wycofana w sposób opisany powyżej w punkcie III.2.

Bezpieczeństwo danych

Zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego oprócz przestrzegania przepisów prawa regulujących kwestie związane z ochroną prywatności i danych osobowych, stosujemy wysokiej jakości środki bezpieczeństwa i najlepsze praktyki, aby chronić gromadzone i wykorzystywane przez nas dane. Dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione, a dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie dostały się w niekontrolowany sposób w posiadanie osób nieuprawnionych.

Realizujesz proces cyfrowej transformacji w swojej organizacji?
Możemy być Twoim Partnerem technologicznym.
Wybróbuj PragmaticBOX!

facebook linkedin twitter search-icon